ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท การเข้าร่วม สถานะการชำระเงิน
1 ยังไม่ได้ชำระ
2 ยังไม่ได้ชำระ