ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท การเข้าร่วม สถานะการชำระเงิน
1 ธนวัฒน์ รังสูงเนิน อาจารย์ เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
2 ยังไม่ได้ชำระ
3 ยังไม่ได้ชำระ
4 ยังไม่ได้ชำระ
5 นายสิรวิชญ์ วิเศษ
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)
นักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย
- ปากเปล่า
ยังไม่ได้ชำระ