ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท การเข้าร่วม สถานะการชำระเงิน
1 นายทศพร จันศรี อาจารย์ เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ
2 นายภัชรพงศ์ พระไว อาจารย์ เข้าร่วมประชุม ชำระแล้ว
3 นายปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ อาจารย์ เข้าร่วมประชุม ยังไม่ได้ชำระ