ที่ ชื่อ-สกุล ประเภท การเข้าร่วม จำนวนเงินที่ต้องชำระ สถานะการชำระเงิน
1 นายสิทธิกร เณรเถา
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในวารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
นักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย
- โปสเตอร์
รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
2 นายอณุศาสตร์ มุขสาร
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในวารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
นักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย
- โปสเตอร์
รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
3 วรารักษ์ หรีกประโคน
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในวารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
นักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย
- โปสเตอร์
รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
4 นางสาวอันธิกา โสมโสภา
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในวารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
นักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย
- โปสเตอร์
รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
5 รัตติกาล สีดาแก้ว นักศึกษา เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
6 รัตติกาล สีดาแก้ว นักศึกษา เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
7 นางสาวสใบทิพย์ เหลาพรม นักศึกษา เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
8 นิภาพร วัดแผ่นลำ นักศึกษา เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
9 นายยุทธพิชัย แจนโกนดี นักศึกษา เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
10 นางสาว เกวรินทร์ หมื่นแก้ว
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)
นักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย
- ปากเปล่า
รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
11 นางสาวมินตรา สัตยาธร
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในวารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
นักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย
- โปสเตอร์
รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
12 วรรณพร ดีวงษ์
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในวารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
นักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย
- ปากเปล่า
รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
13 นางสาวซาวียะห์ สาเหาะ
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)
นักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย
- ปากเปล่า
รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
14 เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์ อาจารย์ เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
15 ซูไฮนี แวกาจิ
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)
นักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย
- ปากเปล่า
รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
16 นางสาวอานีต้า แมเราะ
- มีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิจัยนี้ลงในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)
นักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย
- ปากเปล่า
รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
17 ดร. สิงหเดช แตงจวง อาจารย์ เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
18 ํธันยยูรณ์ ถาวรวรรณ์ อาจารย์ เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
19 เชาวฤทธิ์ วันเสาร์ อาจารย์ เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
20 นพดล บุญยรัตนพันธุ์ อาจารย์ เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
21 นพมาศ ประทุมสูตร อาจารย์ เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
22 ดร. เยาวภา แสงพยับ อาจารย์ เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
23 ผส. เบญจมาศ แก้วนุช อาจารย์ เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
24 ผศ. ชลอ วงศ์แสวง อาจารย์ เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
25 โยธิน กัลยาเลิศ อาจารย์ เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
26 วิชัย กองศรี อาจารย์ เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
27 ทวีเดช หมื่นภูเขียว นักศึกษา เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
28 ชีวะ ทัศนา อาจารย์ เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
29 โซติ เนืองนันท์ อาจารย์ เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
30 ธนวัฒน์ รังสูงเนิน อาจารย์ เข้าร่วมประชุม รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ
31 รอการอัพเดทราคา ยังไม่ได้ชำระ