สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และอบรมเชิงปฏิบัติการ National Conference & Meeting in Astronomy, sPace science & Earth science 2022 (NCMAPE 2022) “Amateur Astronomy and Earth Science”
* ประเภทของผู้สมัคร : อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
* ชื่อ-สกุล :
* ตำแหน่ง :
* สังกัด (มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย) :
* ที่อยู่ (เพื่อออกใบเสร็จ) :
* เบอร์โทร :
โทรสาร Fax :
* email :
* ประเภทการเข้าร่วม : นำเสนอผลงานวิจัย เข้าร่วมประชุม